Julafton 2013

20131224-213645.jpg

Translated to English below:

Detta är ett av våra torp i Sjundhult. Det kallar vi för Spegeltorpet eftersom det ligger vid Spegeldammen vari det bland annat simmar spegelkarp.

Torpet stod ca 300 meter nere i storskogen, golvet var så ruttet att man trampade igenom det på vissa ställen. Jag beslutade att riva det och flytta upp det till vår damm där vi byggde upp det igen, stock för stock. Till detta anställde jag Bosse Djurstedt i Gullringen till hjälp. Sydväggen var så dålig att han fick vända stockarna ut och in. Det tog Bosse ca ett år. Bosse fick sedermera kommunens kulturpris för sina torprenoveringar.

Gammal 1800- talsmiljö, inga synliga element, golvvärme, kopior av tapeter från år 1530. Sollan och jag bodde där några år, när det blev för litet flyttade vi även upp vårt gamla brännvinsbränneri till den gamla kyrkvägen till Frödinnge, som passerar förbi vår Spegeldamm. Bränneriet är från slutet av 1600- talet där vi numera tillbringar somrarna. Men det är en annan historia.

Bilderna visar kontrasterna i det svenska vädret, samma torp, olika årstider. Idag är det julafton år 2013 ingen snö, +8 C grader. Lätt regn, gråväder.

Vi , Sollan, Bella och J-O Önskar Alla En God Jul!

20131224-213837.jpg

The cottage stood about 300 meters down in the forest, the floor was so rotten that you stepped through it in some places. I decided to tear it down and move it up to our floor where we built it up again, stock for stock. For this, I hired Bosse Djurstedt in Gullringen helpful. South wall was so bad that he had to turn the logs out. It took Bosse about a year. Bosse had subsequently municipal cultural prize for his cottage renovations.

Old 1800 – century setting, no visible radiators, underfloor heating, copies of wallpapers from the year 1530. Sollan and I stayed there a few years, when it became too small, we moved even up our old distillery to the old church road to Frödinnge, passing by our Mirror Pond. The distillery is from late 1600 -’s where we now spend summers. But that’s another story.

The pictures show the contrasts in the Swedish weather, the same croft, different seasons. Today is Christmas Eve in 2013, no snow, +8 C degrees. Light rain, overcast conditions.

We, Sollan, Bella and JO Wishing All A Merry Christmas!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *